Xəbərlər

HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU APRELİN 15-DƏK DAVAM EDƏCƏK
Hakimliyə namizədlərin sənədlərinin növbəti qəbuluna başlanılmışdır.
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ RAMİZ SÜLEYMANOV MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASINDA İŞTİRAK ETMİŞDİR.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Süleymanov Məhkəmə-Hüquq Şurasının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin verdiyi tapşırıqlardan irəli gələn vəzifələrin icrasına həsr olunmuş iclasında iştirak etmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə 1 noyabr 2015-ci il tarixdə keçirilmiş seçkilərin nəticələrinin yoxlanılması və təsdiq edilməsinə dair noyabrın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin 90 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir
Almaniya Bey­nəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti muxtar res­publikada fəaliyyət göstərən hakimlərin peşəkarlıq səviyyəsini yüksək qiymətləndirmişdir
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
Naxçıvan Muxtar Respublikasının hakimləri üçün “Azərbaycan inzibati prosesinin aktual problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasında hüquqtətbiqetmə təcrübəsi nəzərə alınmaqla)” mövzusunda seminar keçirilmişdir